กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

410/62 โอนงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ โอนเงินคืน กรมฯ จำนวน 1,474,508.38 บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ ดังนี้

1. กองกฎหมาย

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

4. กองโรคไม่ติดต่อ

5. กองโรคติดต่อทั่วไป

6. กองฯยาสูบ

7. กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

8. สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

9. สถาบันราชประชาสมาสัย

10. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

11. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3

12. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

13. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

14. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

15. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ