กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้างการทุจริต กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

 

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

   แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และอื่นๆ

 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

 

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร

 

ขั้นตอนที่ 7

องค์กรคุณธรรม และบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

กองโรคติดต่อนำโดยแมลงเข้าร่วมโครงการตลาดนัดคุณธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Moral Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566