กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

Dashboard สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยแมลง

สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยแมลง ประเทศไทย พ.ศ. 2567

        
             
             
       
             
             

 

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

       
           

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย