กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

Dashboard สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยแมลง

 

 

 

สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยแมลง ประเทศไทย พ.ศ. 2566

        
โรคไข้เลือดออก   โรคติดเชื้อไวรัสซิกา   โรคไข้มาลาเรีย   โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
             
       
โรคสครับไทฟัส   โรคเท้าช้าง   โรคลิชมาเนีย    
             

 

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

   

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย