กรมควบคุมโรค

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558/ (English Version)

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ประกาศกรมควบคุมโรค

คำสั่งกรมควบคุมโรค