สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0420.1/101
10 พฤศจิกายน 2563
17 พฤศจิกายน 2563
2564
10 พฤศจิกายน 2563
17 พฤศจิกายน 2563
1
-
19
2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

     ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ     

           1. ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator)                                             จำนวน 2 ตู้

           2. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร                             จำนวน 1 เครื่อง

          3. ตู้ชีวนิรภัยระดับสอง (Biological safety cabinet class ll)       จำนวน 2 ตู้          

-