สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
แพทย์หญิงฐิติพร วงศ์ศิริอำนวย

รองผู้อำนวยการฯ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายชรินทร์ ห่วงมิตร

รองผู้อำนวยการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายศราวุธ โภชนะสมบัติ

รองผู้อำนวยการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตติมา พานิชกิจ

รองผู้อำนวยการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
นายแพทย์วิโรจน์ เรืองวราพิชญ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายแพทย์พิสุทธิ์ ชื่นจงกลกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางนงเยาว์ ปานพิม

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางภัค ศัลยานุบาล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล
นางสาวธนภรณ์ พรหมมูล

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม
นายสันติ เกิดทองทวี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นายนิธิรุจน์ เพ็ชร์สินเดชากุล

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มเขตเมืองและเครือข่าย
นางภัคนิษกาณฑ์ ประดิษฐสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มเขตเมืองและเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นายอนุกูล บุญคง

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค (Lab)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อและสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นางสาวศิริพักตร์ มัฆวาล

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อและสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นางยุพิน อินพิทักษ์

หัวหน้ากลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
นายแพทย์วิโรจน์ เรืองวราพิชญ์

หัวหน้ากลุ่มศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์โรคติดต่อ
นางสาวกิติยาภรณ์ ธรรมาธร

หัวหน้าศูนย์โรคติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.1 จังหวัดกำแพงเพชร
นางกิตติมา มหานิยม

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.1 จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.2 จังหวัดนครสวรรค์
นายอานุวัฒ ราณรงค์

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.2 จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

งานดิจิทัลสุขภาพ
นายแพทย์พิสุทธิ์ ชื่นจงกลกุล

หัวหน้างานดิจิทัลสุขภาพ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ