สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image
วิสัยทัศน์

ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3 ได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580