สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
005/2564
1 มีนาคม 2564
11 มีนาคม 2564
2564
1 มีนาคม 2564
11 มีนาคม 2564
2934000
-
20
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ๑. รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
          ๒. รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน