สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0420.1/22
12 ตุลาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
2566
12 ตุลาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
2
-
87
2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-