สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0420.1/100
20 พฤศจิกายน 2566
-
2567
20 พฤศจิกายน 2566
27 พฤศจิกายน 2566
725
-
23
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-