สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0420.1/107
27 พฤศจิกายน 2566
4 ธันวาคม 2566
2567
27 พฤศจิกายน 2566
4 ธันวาคม 2566
1
-
82
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-