สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

แบบรายงานการจัดกิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานการจัดกิจกรรม

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนราชการ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์                                                 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร ด้วยแนวคิด   “การรับรู้ถึงเป้าหมาย ด้วยการลงมือทำตั้งแต่วันนี้”                                            

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ถ้ามี) :                                     ------                                         

กลุ่มเป้าหมาย (ระบุระเภทกลุ่มเป้าหมายและจำนวน) : บุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด          .นครสวรรค์   จำนวน 167 คน                                    

ผลการดำเนินงาน (ระบุวัน เวลา สถานที่ดำเนินงาน ผลที่ได้รับ ในลักษณะการบรรยาย)

  1. การผลักดันเชิงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต สู่ภารกิจงานวิชาการและบริการให้ได้ตามมาตรฐานสากลโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ประกาศเจตนารมณ์ และลงนามสัตยาบันต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง และแสดงเชิงสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
  2. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต (ความร่วมมือกับชุมชนงานกฐินกรมควบคุมโรค วัดวาปีรัตนาราม จ.นครสวรรค์ ฯ เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2562)
  3. การปฏิรูปกลไก พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์ การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร และจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้
  4. การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองค์การ เป็นกรมคุณธรรม ให้มีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนา ทุกวันพระ และใส่บาตรตาม   ศาสนพิธทุกเทศกาล
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ