กรมควบคุมโรค

หมายเลขโทรศัพท์ : 025903045

โทรสาร : 025903045

หมายเลขโทรศัพท์ : 02590 3017 - 3018, 0 2590 3321, 0 2590 3331

โทรสาร : -

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3378 - 3379 , 0 2590 3346 - 3348

โทรสาร : 0 2590 3268

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3318

โทรสาร : 0 2590 3322

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 590 3275

โทรสาร : 02 590 3397

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 590 3818

โทรสาร : 02 590 3819

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-591-6514

โทรสาร : 02-591-6514 ต่อ 110

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-590-3093, 02-590-3260, 02-590-3926, 02-590-3928, 02-590-3929

โทรสาร : 0-2965-9576

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-590-3149, 02-590-3251-3 และ 02-590-3175

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2590-3060

โทรสาร : 0-2591-8401

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5903040, 02-5903048, 02-5903871

โทรสาร : 02-5918404, 02-5918424

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5903888

โทรสาร : 02-5903893

หมายเลขโทรศัพท์ : 025903277, 025903085

โทรสาร : 029659588

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2 590 3844

โทรสาร : 0 2 590 3845

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 590 3864

โทรสาร : 02 590 3864

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5903162

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5903341

โทรสาร : 02-5903141

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3893

โทรสาร : 0 2590 3893

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-590-3336 แฟกซ์ 02-591-8413

โทรสาร : 02-591-8413

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-212-1408

โทรสาร : 02-212-2279

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-951-1170-79

โทรสาร : 02-588-4997

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2521 0943-5

โทรสาร : 0 2521 0936

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 385 9135 - 7

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-590-3726 , 02-590-3727

โทรสาร : 0-2591- 5730

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2590-3035

โทรสาร : 0-2951-1493

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 590 3006

โทรสาร : 02 965 9569

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3832, 0 2590 3836

โทรสาร : 0 2590 3250

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3313, 0 2590 3813-17, 0 2951 1319, 0 2951 0356 , 0 2951 0296, 0 2965 9161

โทรสาร : 0 2965 9160

หมายเลขโทรศัพท์ : 025903000

โทรสาร : 025918397

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 590 3861

โทรสาร : 02 590 3386