กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ งบสสส. ครั้งที่ 2/2564

ตามประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2564 และได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งไปแล้ว นั้น 
      บัดนี้ การสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนิติกร ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างในตำแหน่งดังกล่าวตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ