กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ภาพคำเตือน ยาเส้น

ไฟล์ภาพคำเตือน สำหรับ ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ

เพื่อใช้จัดพิมพ์หน้าหีบห่อผลิตภัณฑ์  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2562

คลิก --> https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/ต้นแบบฉลากท้าย ป.สธ. เรื่อง หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒.rar