กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image
วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์ (เหตุผลในการจัดตั้งกองงาน)

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบ พันธกรณีของรัฐภาคีตามกฎหมายระหว่างประเทศ (WHO FCTC) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. กำหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมยาสูบของประเทศ รวมทั้งการควบคุมกำกับ ติดตาม และการประเมินผล
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ รูปแบบการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ตลอดจนการจัดการองค์ความรู้เพื่อป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบรวมทั้งผลกระทบอันเนื่องมาจากการบริโภคยาสูบ
 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมยาสูบ รวมทั้งผลกระทบอันเนื่องมาจากการบริโภคยาสูบ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชนและภาคประชาสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. สร้าง ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพตลอดจนประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมยาสูบในระดับชาติและนานาชาติ
 6. เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมยาสูบ และผลกระทบอันเนื่องมาจากการบริโภคยาสูบ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะหลักของส่วนราชการ

 1. แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร
 2. ระบบเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบ
 3. องค์ความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงาน ได้แก่ 
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560