กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

รองผู้อำนวยการ
นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย

รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางนวพร บัวเพ็ชร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวกุลภัสสรณ์ ศิริมนัสสกุล

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มนวัตกรรมวิชาการและจัดการข้อมูล
นางสาวอรณิชา หนูนาค

หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมวิชาการและจัดการข้อมูล

กลุ่มพัฒนากฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ
นายปริญญา ดาระสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ

กลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ
นายนรา เทียมคลี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

กลุ่มสื่อสารสาธารณะ
นางสาวกัลยรัตน์ เมธาธีวสุกุล

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มบังคับใช้กฎหมาย
ว่าที่ร้อยตรัพรเทพ เกตุษา

หัวหน้ากลุ่มบังคับใช้กฎหมาย