กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

รองผู้อำนวยการ
นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย

รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวกรรยา พานทอง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์
นายสุกฤต ขาวสว่าง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มพัฒนาวิชาการ
นางสาวกุลภัสสรณ์ ศิริมนัสสกุล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ

กลุ่มกฎหมาย
นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

กลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ
นางสาวอรณิชา หนูนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

กลุ่มสื่อสารและพัฒนาองค์กร
นางสาวกัลยรัตน์ เมธาธีวสุกุล

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและพัฒนาองค์กร