กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ งบ สสส. ครั้งที่ 4/2564

    ตามประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 4/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม  2564  จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค  นั้น

   กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอกำหนดวันสอบในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยขอให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการทดสอบโดยวิธีการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาคาร 11 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียดและดูรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ --> คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ