กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

เปิดรับเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในฐานะสำนักงานเลขานุการ ได้เปิดรับเสนอชื่อบุคคลจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ในสัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 6 (5) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรจะดำเนินกิจกรรมขององค์กรใน 2 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน              จำนวน 3 คน

2. ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน            จำนวน 1 คน

          ทั้งนี้ สามารถยื่นแบบรับการเสนอชื่อ (สม. 1) และแบบรับรองสถานะขององค์กรเอกชน (สม. 2) ได้โดยตรงที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชั้น 5 อาคาร 11 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3852 หรือส่งแบบรับการเสนอชื่อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ชั้น 5 อาคาร 11 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ในวันและเวลาราชการ

สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดาวน์โหลด : ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/otpc/files/ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับการเสนอชื่อก.pdf

ดาวน์โหลด : แบบรับการเสนอชื่อ (สม. 1)

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/otpc/files/แบบ สม. 1.pdf

ดาวน์โหลด : แบบรับรองสถานะขององค์กรเอกชน (สม. 2)

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/otpc/files/แบบ สม. 2.pdf

       


ข่าวสารอื่นๆ