กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

องค์กรคุณธรรม

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         - กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         - อยู่ระหว่างรอผลการประเมินผลองค์กรคุณธรรม

บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

            - บุคลากรกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         - ผลการประเมินบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ