กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบ (ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอเชิญ ผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบ (ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

          กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการมีกฎหมายเท่าที่จำเป็น การพัฒนากฎหมายสอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ลดความซ้ำซ้อนและย้อนแย้งของกฎหมายลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

          ดังนั้น กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค จึงดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิ/หน้าที่หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2566 ผ่านลิงก์นี้ : citly.me/ealoH หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฏนี้

 

          เอกสารประกอบ ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ

                             พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560