กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....”

 

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น“ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....

          สืบเนื่องจากมาตรา 36 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย อันตราย จากผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ

          กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ผ่านทาง Google Form และระบบกลางทางกฎหมาย ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2566 บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้

enlightened สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  <----- คลิก