กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....”

 

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น“ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....

          สืบเนื่องจากมาตรา 36 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย อันตราย จากผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ

          กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ผ่านทาง Google Form และระบบกลางทางกฎหมาย ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2566 สามารถดาวน์โหลดร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ได้ตามลิงค์ ต่อไปนี้ 

yes ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ:----> คลิก

ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกช่องทางแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน 2 ช่องทาง  ดังนี้ 

enlightened แสดงความคิดเห็นช่องทางที่ 1  คลิก ---> Google Form 

หรือ 
enlightened แสดงความคิดเห็นช่องทางที่ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย :---> คลิก