กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

โครงการระบบเลิกบุหรี่แบบครบวงจร

  กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการ และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจร  สำหรับ ผู้ประกันตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ได้เข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ และเข้าถึงยาเลิกบุหรี่ เพื่อเป็นตัวช่วยในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบบริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจรใน สถานพยาบาลจะช่วยทำให้ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยได้  และยังช่วยลดอัตราการป่วยในโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ สถานประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการพร้อมกรอกรายละเอียดได้ที่

--> https://drive.google.com/drive/folders/1snohFn9SdR_BvBF_tOf09Rhh9xdxV2hc?usp=sharing

และพร้อมกันนี้ สถานพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  กรอกรายละเอียดแจ้งความประสงค์ได้ที่

>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXrWH59Fsf5c5ZDnkOTJA6BBsWJuAYgp_QhZPSIHuAmPGKaQ/viewform

สำหรับสถานพยาบาล

Video การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจรสำหรับผู้ประกันตน วันที่ 8 ธันวาคม 2563
-- > https://www.youtube.com/watch?v=us1m__q8-LA

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจรสำหรับผู้ประกันตน วันที่ 8 ธันวาคม 2563
-- > https://drive.google.com/drive/folders/1ZxOmmBUuDRhgt4n4YAG4_dYwnJFlqcLy

 

 

สนใจเรียนรู้เพื่อการเลิกบุหรี่ E-Learning      คลิก-->  

https://academy.ddc.moph.go.th/moodle/