กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ขอเชิญผู้สนใจเลิกบุหรี่เข้าสู่ระบบบริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร

ข่าวดี สำหรับประชาชนที่มีสิทธิประกันสังคมตามมาตรา 39 และสนใจเลิกบุหรี่

สามารถเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม

เพื่อการเลิกบุหรี่แบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคืนคนปอดดีสู่งสังคมไทย

https://www.youtube.com/watch?v=_WV0rZWB1Go&t=34s