กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

รับสมัครสอบลูกจ้างโครงการงบ สสส. ครั้งที่ 1/2564

ประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุน
การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2564

--------------------------------------

       ด้วยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค โดยงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก รวม 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการวิจัยและพัฒนา)           จำนวน 1 อัตรา

       2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                      จำนวน 1 อัตรา

       3.นักจัดการงานทั่วไป                                                    จำนวน 1 อัตรา

       4.นักประชาสัมพันธ์                                                        จำนวน 1 อัตรา

       สำหรับ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร (เป็นไฟล์เอกสาร PDF) พร้อมส่งทางไปรษณีย์อิเล็อกทรอนิกส์ groupmanage.otpc@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 16  มิถุนายน 2564​ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

ทั้งนี้ สามารถอ่านประกาศฉบับเต็มได้ ที่นี่

และ สามารถ Download ใบสมัครได้ ที่นี่