กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

การขอรับบริการจดแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับบริการจดแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

    ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  กำหนดหน้าที่ในการต้องแจ้งรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กระทรวงสาธารณสุข ทราบ ให้แก่บุคคล 2 ประเภท ดังนี้

  1. ผู้ผลิต

  2. ผู้นำเข้า

   ทั้งนี้ บุคคลผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งสองประเภทดังกล่าวข้างต้นนั้น ให้หมายรวมเฉพาะผู้ที่ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2 ประเภทนี้เท่านั้น ซึ่งได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต

  2. ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์

   โดยการขอรับการจัดแจ้งรายการประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น ผู้นำเข้าหรือผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสูบจะต้องดำเนินขึ้นตอนต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะดำเนินการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบมาในราชอาณาจักร หรือก่อนนำผลิตภัณฑ์ยาสูบออกจากแหล่งผลิตแล้วแต่กรณี

1. หนังสือขอเข้าพบ/นัดยื่นเอกสารจดแจ้งรายการ

    1.1 ยส.1 --> https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/หนังสือขอเข้าพบ นัดจดยส 1.docx

    1.2 ยส.2 --> https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/นัดจด ยส 2.docx

2. แบบฟอร์ม ยส.1 ฟอร์มการแจ้งรายการสารที่เกิดจากการเผาไหม้ -->https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/แบบฟอร์ม ยส 1.docx

3. แบบฟอร์ม ยส.2 ฟอร์มแจ้งรายการส่วนประกอบ/สารปรุงแต่ง-->https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/แบบฟอร์ม ยส 2 สารปรุงแต่ง.docx

4. แบบฟอร์ม ยส.3/1 ใบคำร้องขอใบรับรอง ยส. --> https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/ใบคำร้อง ขอคำรับรอง ยส 3.docx

5. แบบฟอร์ม ยส.3/2 รายการเอกสารประกอบการแจ้งรายการส่วนประกอบ -->https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/รายการเอกสารประกอบ ยส 3.docx