กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

แบบรายงานข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต เพื่อขายในราชอาณาจักร (แบบ รขส. 01/2564)

การจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อขายในราชอาณาจักร     

          ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการส่งข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต เพื่อขายในราชอาณาจักร กำหนดหน้าที่ให้ “ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตเพื่อขายในราชอาณาจักร” และ “ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตมาเพื่อขายในราชอาณาจักร” ต้องจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อขายในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดังนี้

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิตหรือการนำเข้าในราชอาณาจักร
  2. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
  3. รายได้
  4. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
  5. รายงานประจำปีของนิติบุคคล
  6. งบดุลที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว

ทั้งนี้ การจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป

       เพื่อให้การจัดทำและส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน มีความถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประกาศกำหนด ขอให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต เพื่อขายในราชอาณาจักร สามารถจัดทำและส่งข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต เพื่อขายในราชอาณาจักร (แบบ รขส. 01/2564)

Dowmload ----> Form รขส. 01/2564.docx

Download ----> Form รขส. 01/2564.pdf