สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image
พันธกิจ

1. เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์

2. สื่อสารความเสี่ยงด้านโรคและภัยสุขภาพที่ถูกต้องและทันสถานการณ์

3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ให้แก่ประชาชน และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมควบคุมโรค

5. นำเสนอนโยบายยุทธศาสตร์การสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ

6.ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามมาตรฐานสากล

7.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านเฝ้าระวัง การสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคภัย ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ