สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นายเกรียงกมล เหมือนกรุด

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายกฤษณะ รักแจ้ง

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายชาตรี จอมคำสิงห์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววันทนา วงษ์บุตร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธนิตา บุญมาเลิศ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววัชลี ชูชิต

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวภัณฑนิภา คมน์ธนาธร

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวหทัยรัตน์ อินคำ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสกุลรัตน์ จันทร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวน้ำฝน วาระพิลา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณิชนันทน์ กุลสิม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางปรัสรา กิจจารึก

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนพรัตน์ วันกลิ่น

นักจัดการงานทั่วไป

นายอรรถกร อิศรางกูร ณ อยุธยา

พนักงานขับรถ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวชมพูนุท พรหมมายนต์

รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุธศาตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรุจยา แก้วทรัพย์ศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรนิภา เปรมแปลก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณิชากร ผลกลาง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัทราภรณ์ จำปี

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง
นางเมตตา คำพิบูลย์

หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

นายประเสริฐ เหลืองเจริญกุล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวปุณยาพร กาละสังข์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจริยา พึ่งวงษ์ญาติ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายกฤษฎา แก้วเงิน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพนิดา โกมลนาค

นักวิชาการเผยแพร่

นายกมลพัฒน์ คำยา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายณัฎฐพล ศรีเกษม

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวนันทนี กำบัง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวนันท์นภัส นามเกษม

นักวิชาการสาธารณสุข

นายจักรพงค์ พิมา

จ้างเหมาบริการ

กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลและภาพลักษณ์
นางสาวนิรันตา ไชยพาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลและภาพลักษณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสริมศิริ แสงสว่าง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายกฤษกร คนหาญ

นักวิชาการเผยแพร่

นายธนากร ศรีอำพร

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวอุมาภรณ์ ชัยวัฒนอุดร

นักวิชาการเผยแพร่

นายอลงกรณ์ โคถึก

นักประชาสัมพันธ์

นายวรปรัชญ์ นาแถมเพชร

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวปัทมา สิงบริคัณ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายภูมินันท์ ฝายนันทะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวุฒิชัย ช่อชะลาศรี

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายธนวัต จินดาประชา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสโรชา ศรีทองทุม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวสยมพร เกิดโพธิ์ชา

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวพาณิภัค กิ้มอารีย์

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวสิรามล โตแก้ว

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นายอนุชา ก้านอินทร์

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวกฤตพร สืบมงคลชัย

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวนูรฮูดา มาน๊ะ

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

กลุ่มพัฒนาวิชาการ
นางญาณี แสงสง่า

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาวสิริญ จันนันทะ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายดลภัทร ศุภสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจุฑารัตน์ แผนเจริญ

จ้างเหมาบริการ