สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2567

  • สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2567

  • ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)