สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
พญ.สุมนี วัชรสินธุ์

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางวันวิสา ตุ้มคร้าม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววันทนา วงษ์บุตร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธนิตา บุญมาเลิศ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววัชลี ชูชิต

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสาวรถยา ศรีไพบูลย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธิดาพร ลีนาลาด

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชุรีพร โพธิ์เจริญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวหทัยรัตน์ อินคำ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสกุลรัตน์ ห้อยไธสง

นักวิชาการพัสดุ

นายอรรถกร อิศรางกูร ณ อยุธยา

พนักงานขับรถ

นางสาวสกุลรัตน์ จันทร

นักจัดการงานทั่วไป

นางปรัสรา กิจจารึก

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนพรัตน์ วันกลิ่น

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรและภาคีเครือข่าย
นางสาวสิริกาญจน์ ถมยาศิริกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรและภาคีเครือข่าย

นางสาววรุจยา แก้วทรัพย์ศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรนิภา เปรมแปลก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชมพูนุท พรหมมายนต์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรไพลิน ทัศนโกศล

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัทราภรณ์ จำปี

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง และมวลชนสัมพันธ์
นางสาวเมตตา คำพิบูลย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง และมวลชนสัมพันธ์

นายประเสริฐ เหลืองเจริญกุล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวฐิติรัตน์ รุ่งฤทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอุมาภรณ์ ชัยวัฒนอุดร

นักวิชาการเผยแพร่

นายกฤษฎา แก้วเงิน

นักจัดการงานทั่วไป

นายณัฎฐพล ศรีเกษม

นักวิชาการเผยแพร่

นายกมลพัฒน์ คำยา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวพนิดา โกมลนาค

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวนุชนาถ เฉิดฉายเกียรติ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวนันทนี กำบัง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวอลีนา บัวสด

นักวิชาการสาธารณสุข

นายจักรพงค์ พิมา

จ้างเหมาบริการ

กลุ่มพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการสื่อสาร
นางสาวนิรันตา ไชยพาน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการสื่อสาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสริมศิริ แสงสว่าง

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวสุจิตรา บุญกล้า

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบิตการ

นายกฤษกร คนหาญ

นักวิชาการเผยแพร่

นายธนากร ศรีอำพร

นักวิชาการเผยแพร่

นายวุฒิชัย ช่อชะลาศรี

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายอลงกรณ์ โคถึก

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวปัทมา สิงบริคัณ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสาวสิริญ จันนันทะ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายธนวัต จินดาประชา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเนตรชนก ไชยพาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาวพาณิภัค กิ้มอารีย์

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวมัชฌิมา สุขวัตร

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวสิรามล โตแก้ว

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวสยมพร เกิดโพธิ์ชา

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวกฤตพร สืบมงคลชัย

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวณัฐธิดาพร ยะริรมย์

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นายอนุชา ก้านอินทร์

จ้างเหมาบริการ (Call Center)