สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
พญ.สุมนี วัชรสินธุ์

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางวันวิสา ตุ้มคร้าม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายกฤษณะ รักแจ้ง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววันทนา วงษ์บุตร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธนิตา บุญมาเลิศ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววัชลี ชูชิต

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรถยา ศรีไพบูลย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธิดาพร ลีนาลาด

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชุรีพร โพธิ์เจริญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวหทัยรัตน์ อินคำ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสกุลรัตน์ จันทร

นักจัดการงานทั่วไป

นางปรัสรา กิจจารึก

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนพรัตน์ วันกลิ่น

นักจัดการงานทั่วไป

นายอรรถกร อิศรางกูร ณ อยุธยา

พนักงานขับรถ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ
นางญาณี แสงสง่า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ

นางสาวสิริกาญจน์ ถมยาศิริกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชมพูนุท พรหมมายนต์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรุจยา แก้วทรัพย์ศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรนิภา เปรมแปลก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสิริญ จันนันทะ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายดลภัทร ศุภสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัทราภรณ์ จำปี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเนตรชนก ไชยพาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กลุ่มเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง
นางเมตตา คำพิบูลย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

นายประเสริฐ เหลืองเจริญกุล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวภัทรวดี อินวกูล

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายกฤษฎา แก้วเงิน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพนิดา โกมลนาค

นักวิชาการเผยแพร่

นายกมลพัฒน์ คำยา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายณัฎฐพล ศรีเกษม

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวนันทนี กำบัง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวนุชนาถ เฉิดฉายเกียรติ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวธัญวรัตม์ เขนสันเทียะ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายจักรพงค์ พิมา

จ้างเหมาบริการ

กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลและภาพลักษณ์
นางสาวนิรันตา ไชยพาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการข้อมูลและภาพลักษณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสริมศิริ แสงสว่าง

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวสุจิตรา บุญกล้า

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบิตการ

นายกฤษกร คนหาญ

นักวิชาการเผยแพร่

นายธนากร ศรีอำพร

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวอุมาภรณ์ ชัยวัฒนอุดร

นักวิชาการเผยแพร่

นายอลงกรณ์ โคถึก

นักประชาสัมพันธ์

นายวรปรัชญ์ นาแถมเพชร

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวปัทมา สิงบริคัณ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายวุฒิชัย ช่อชะลาศรี

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายธนวัต จินดาประชา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนางสาวสโรชา ศรีทองทุม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวมัชฌิมา สุขวัตร

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวสยมพร เกิดโพธิ์ชา

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวพาณิภัค กิ้มอารีย์

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวสิรามล โตแก้ว

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นายอนุชา ก้านอินทร์

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวกฤตพร สืบมงคลชัย

จ้างเหมาบริการ (Call Center)

นางสาวนูรฮูดา มาน๊ะ

จ้างเหมาบริการ (Call Center)