สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ศุขประสงค์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววันทนา วงษ์บุตร

นักทรัพยากรบุคคล

นางนันทพัทธ์ เดชะคำภู

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวธนิตา บุญมาเลิศ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววัชลี ชูชิต

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวไพรินทร์ เจริญทรัพย์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววิรสุดา ทรัพย์ประสงค์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชุรีพร โพธิ์เจริญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอภิชญา จันทร์ปาน

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวหทัยรัตน์ อินคำ

นักวิชาการพัสดุ

นายอรรถกร อิศรางกูร ณ อยุธยา

พนักงานขับรถ

กลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรและภาคีเครือข่าย
นางสาวสิริกาญจน์ ถมยาศิริกุล

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรและภาคีเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววรุจยา แก้วทรัพย์ศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรนิภา เปรมแปลก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชมพูนุท พรหมมายนต์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัทราภรณ์ จำปี

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มวิชาการเผยแพร่ และมวลชนสัมพันธ์
นางสาววิไล ชูเกียรติศิริ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการเผยแพร่ และมวลชนสัมพันธ์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

นายอุดมศักดิ์ อุดมดี

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายชูชาติ ใจอารีย์

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นายเชาวลิตร จีรดิษฐ์

ที่ปรึกษาสำนักสื่อสารฯ

นางสาวอุมาภรณ์ ชัยวัฒนอุดร

นักวิชาการเผยแพร่

นายกฤษฎา แก้วเงิน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสาริศา พรหมพจนารถ

นักวิชาการเผยแพร่

นายณัฎฐพล ศรีเกษม

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวสิริญ จันนันทะ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กลุ่มพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการสื่อสาร
นางนิรันตา ศรีบุญทิพย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการสื่อสาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายกฤษกร คนหาญ

นักวิชาการเผยแพร่

นายโยธิน วรรณทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวุฒิชัย ช่อชะลาศรี

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นางสาวสุจิตรา บุญกล้า

นักวิชาการสาธารณสุข

นายอลงกรณ์ โคถึก

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวเนตรชนก ไชยพาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาวอิสยาภรณ์ ธนธีรวัฒน์กุล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน
นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวกมลวรรณ กลีบโกมุท

พนักงานธุรการ

นางสาวสุดจิตต์ ตรีวิจิตรศิลป์

นักประชาสัมพันธ์

นายธนากร ศรีอำพร

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวพนิดา โกมลนาค

นักวิชาการเผยแพร่

นายกรกฎ ดวงผาสุข

นักวิชาการสารณสุข

นายธนวัต จินดาประชา

นักจัดการงานทั่วไป

นายจักรพงศ์ พิมา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาวฐิติยา ลิ่มกุล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางพรรษา ชุมเกษียร

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (call center 1422)

นายศุภฤกษ์ นรมั่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (call center 1422)

นางนันท์นภัส แพรกรีฑาเวศน์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (call center 1422)

นางสาวชุลีกร ทัดสวน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (call center 1422)