สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
พญ.สุมนี วัชรสินธุ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาววันทนา วงษ์บุตร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธนิตา บุญมาเลิศ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชุรีพร โพธิ์เจริญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวหทัยรัตน์ อินคำ

นักวิชาการพัสดุ

นายอรรถกร อิศรางกูร ณ อยุธยา

พนักงานขับรถ

กลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรและภาคีเครือข่าย
นางสาวสิริกาญจน์ ถมยาศิริกุล

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กรและภาคีเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววรุจยา แก้วทรัพย์ศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรนิภา เปรมแปลก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชมพูนุท พรหมมายนต์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัทราภรณ์ จำปี

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มวิชาการเผยแพร่ และมวลชนสัมพันธ์
นางสาววิไล ชูเกียรติศิริ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการเผยแพร่ และมวลชนสัมพันธ์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

นายชูชาติ ใจอารีย์

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นางสาวอุมาภรณ์ ชัยวัฒนอุดร

นักวิชาการเผยแพร่

นายกฤษฎา แก้วเงิน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสาริศา พรหมพจนารถ

นักวิชาการเผยแพร่

นายณัฎฐพล ศรีเกษม

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวสิริญ จันนันทะ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กลุ่มพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการสื่อสาร
นางสาวนิรันตา ไชยพาน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการสื่อสาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายกฤษกร คนหาญ

นักวิชาการเผยแพร่

นายวุฒิชัย ช่อชะลาศรี

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นางสาวสุจิตรา บุญกล้า

นักวิชาการสาธารณสุข

นายอลงกรณ์ โคถึก

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวเนตรชนก ไชยพาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน
นายธนากร ศรีอำพร

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาววัชลี ชูชิต

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพนิดา โกมลนาค

นักวิชาการเผยแพร่

นายธนวัต จินดาประชา

นักจัดการงานทั่วไป

นายจักรพงศ์ พิมา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางพรรษา ชุมเกษียร

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (call center 1422)

นางสาวชุลีกร ทัดสวน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (call center 1422)