สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image
วิสัยทัศน์

 องค์กรชั้นนำด้านการเฝ้าระวัง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

สื่อสารความเสี่ยงที่ถูกต้อง และทันสถานการณ์ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

โดยการบริหารงานที่มีประสิทธิผล