กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัยระยะ 5 ปี ของกรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย
ระยะ 5 ปี ของกรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2566-2570)

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการฯ