กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

 • 1. วิสัยทัศน์ (Vision)

 • เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ

 • 2. พันธกิจ (Mission)

 • 1] พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ทันสมัยครบวงจร มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย
 • 2] พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกระบวนการและรูปแบบการวิจัย เข้าถึงง่าย และสะดวกในการใช้งาน รวมทั้งสร้างงานวิจัยเชิงนโยบายด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพของประเทศ
 • 3] พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิชาการและระบบงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับ เข้าถึงง่ายและสะดวกรวดเร็ว

 • 3. เป้าประสงค์ (Goals)

 • 1] นวัตกรรมของกรมควบคุมโรค สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • 2] ผลงานวิจัยของกรมควบคุมโรค มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 • 3] ผลิตภัณฑ์วิชาการของกรมควบคุมโรค มีมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งระบบงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ มีคุณภาพ ตลอดจนได้รับความเชื่อถือจากประชาชน

 • 4. กลยุทธ์ (Strategy)

 • 1] เพิ่มการผลิตนวัตกรรมและงานวิจัย ทั้งในส่วนที่หน่วยงานทำเองและทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก

 • 1.1] สนับสนุนให้หน่วยงานภายในกรมฯ เพิ่มการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์วิชาการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยคำนึงถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ทั้งที่ผลิตเองและทำร่วมกับสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
 • 1.2] เพิ่มการผลิตผลงานนวัตกรรมและวิจัยเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 • 2] แสวงหาการสนับสนุนด้านวิชาการและแหล่งทุน รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารทุนวิจัย ที่มีความคล่องตัวสูง

 • 2.1] เพิ่มการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อให้ได้แหล่งทุนและการสนับสนุนวิชาการด้านอื่นๆ มาสร้างผลงานนวัตกรรม งานวิจัย และผลิตภัณฑ์วิชาการ
 • 2.2] พัฒนา กลไกการทำงานร่วมกับ "มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค" รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานนวัตกรรมและวิจัย เพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่เอื้อต่อการรับทุนสนับสนุนงานนวัตกรรมและวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

 • 3] พัฒนาระบบงานภายในให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่

 • 3.1] จัดหาอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพในปัจจุบัน
 • 3.2] ปรับปรุงการดำเนินงานของกองนวัตกรรมและวิจัย ให้ทันสมัยและสะดวกต่อการทำงานและการให้บริการ เช่น การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ให้สอดคล้องกับการทำงานที่เป็นปัจจุบัน
 • 3.3] พัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศเป็นต้นแบบ
 • 3.4] ผลักดันให้กองนวัตกรรมและวิจัยเป็นหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างของกรมควบคุมโรคตามกฎหมาย

 • 4] เลิก/ลดภารกิจบางด้านที่เป็นจุดอ่อนและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

 • 4.1] ถ่ายโอนภารกิจบางด้านที่เป็นจุดอ่อนของกองนวัตกรรมและวิจัยให้หน่วยงานที่ความพร้อมทั้งในและนอกกรมควบคุมโรค
 • 4.2] ลดการสนับสนุนการพัฒนางานนวัตกรรมและงานวิจัยที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนานานเกินกำหนด หรือนวัตกรรมและงานวิจัยกลุ่มเป้าหมายของการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (Potential User) ประเมินแล้วว่าไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน

 • 5] ปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 5.1] เพิ่มการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์วิชาการ รวมทั้งบริการต่างๆ ของกรมฯ ผ่านเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ และสื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล
 • 5.2] เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เครือข่ายสถานบริการสุขภาพมีการนำผลงานนวัตกรรมและวิจัยด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพไปประยุกต์ใช้
 • 5.3] ประสานความร่วมมือกับสำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมและวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ถูกต้องผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
 • 5.4] ยกระดับวารสารกรมควบคุมโรคให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Asian Citation Index (ACI) รวมทั้งสามารถสืบค้นได้ในหอสมุดกลางทางการแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (PubMed.)
 • 5.5] เพิ่มการสื่อสารภารกิจและผลผลิตขององค์กรโดยอาศัยบุคคลที่มีชื่อเสียงช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

 • 6] เพิ่มบุคลากรส่วนขาดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 • 6.1] เพิ่มบุคลากรส่วนขาดที่จำเป็น โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการนวัตกรรมและนักวิจัยเชิงนโยบาย
 • 6.2] พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม (Digital Literacy)
 • 6.3] ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาศักยภาพการทำงานแบบMulticenter และทักษะที่เพิ่มศักยภาพของบุคลาก
 • 6.4] พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านนวัตกรรมและวิจัยเชิงนโยบาย รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 • 7] เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ทั้งด้าน Hardware, Software และระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

 • 7.1] พัฒนาสมรรถนะอุปกรณ์ด้านสารสนเทศทั้งด้าน Hardware และ Software ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ทันสมัย
 • 7.2] พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง (Central Data Center) งานนวัตกรรมและงานวิจัยด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านนวัตกรรมและวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

 • 8] เพิ่มการสร้างบรรยากาศที่ดีในทุกระดับขององค์กร

 • 8.1] เพิ่มการสร้างแรงจูงใจภายใน (Internal Motivation) ให้บุคลากรทุกระดับ
 • 8.2] เพิ่มสวัสดิการพิเศษให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้
 • กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กองนวัตกรรมและวิจัย
 • ที่อยู่ : เลขที่ 88/21 อาคาร 10 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์
 • ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
 • โทรศัพท์ 080-9731863 และ 02-590-3175