กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย
นายแพทย์ไผท สิงห์คำ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางเกษร จารุจินดา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายมนัสทวี เสมวงศ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายโสภณ ชูชาติ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวบงกชรัตน์ ถ้ำทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร

พนักงานธุรการ ส.3

นางสาวอารีรัตน์ มีลาภ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจรินยา ทับทอง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวชณมาต รุ่งแจ้ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มนวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
แพทย์หญิงพัชรินทร์ ตันติวรวิทย์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกรชนก บรรดาศักดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา ศรีภารา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัทรกัลยา เหนียงคง

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
นางสาวนัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุรัสวดี กลิ่นชั้น

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชลนที รอดสว่าง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวโยษิตา ฐิติวัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายปราชญ์ปฐม สายพฤกษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอภิสิทธิ์ สนองค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาสุนิสา ปานสอาด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายธนดน พัฒนะโภไคย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวธีราพร อินต๊ะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรวี ลี้เกษร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรญาณี วิไลวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจิตรลดา จันทศิลา

นักวิชาการสาธารณสุข

นายปิติภัทร รามทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวโยทกา ผ่องไสยา

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายปวิตร คตโคตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายเดชาคม ยงยืน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวลักษณ์นาถ ไชยทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิไลพร วงศ์กรวรศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรรณิภา บรรลังก์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นาวสาวสุคนธ์ทิพย์ จิตโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุทามาศ ขุนเอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวละไม สินโพธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจมาศ แสนสีดา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มจัดการความรู้และพัฒนามาตรฐานวิชาการ
นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเจนจิรา สลีวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุทธิษา จันเขียน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวกชพร วรรณพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกุลธิดา สุขมาก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ