กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย
นายแพทย์ไผท สิงห์คำ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางเกษร จารุจินดา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายมนัสทวี เสมวงศ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจรินยา ทับทอง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร

พนักงานธุรการ ส.3

นางสาวชุติมา กาญจนังกูร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอารีรัตน์ มีลาภ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอัจฉราภรณ์ บุทธิจักร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กลุ่มนวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
แพทย์หญิงพัชรินทร์ ตันติวรวิทย์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรรณิการ์ หมอนพังเทียน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวลลิตา เดชเป้า

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา ศรีภารา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัทรกัลยา เหนียงคง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางวิรสุดา ทรัพย์ประสงค์

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
นางสาวนัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีศิริพร ประนมพนธ์

หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวโยษิตา ฐิติวัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายปราชญ์ปฐม สายพฤกษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอภิสิทธิ์ สนองค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธีราพร อินต๊ะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายธนดน พัฒนะโภไคย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจิตรลดา จันทศิลา

นักวิชาการสาธารณสุข

นายภานุกร รักกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุข

นายปิติภัทร รามทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
นางสาวสุรัสวดี กลิ่นชั้น

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุนิสา ปานสอาด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรวี ลี้เกษร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกัญญาณัฐ บุญเข็ม

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวประภาดา จันทร์ค้อม

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายปวิตร คตโคตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวละไม สินโพธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจมาศ แสนสีดา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวลักษณ์นาถ ไชยทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิไลพร วงศ์กรวรศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุทามาศ ขุนเอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายทศพล อดทน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวีระยุทธ อุทัยกัน

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มจัดการความรู้และพัฒนามาตรฐานวิชาการ
นางสาวกัญณัฏฐ์ อุทุมพร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเจนจิรา สลีวงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกชพร วรรณพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธัญญาวรรณ ชาติชนะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางวราภรณ์ ธรรมสอนบุญมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุทธิษา จันเขียน

นักวิชาการสาธารณสุข