กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางเกษร จารุจินดา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายมนัสทวี เสมวงศ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายโสภณ ชูชาติ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวบงกชรัตน์ ถ้ำทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร

พนักงานธุรการ ส.3

นางสาววรรณกร อุทัยวรรณกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวอารีรัตน์ มีลาภ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจรินยา ทับทอง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวชณมาต รุ่งแจ้ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาระบบงานนวัตกรรมและการจัดการความรู้
นางญาณี แสงสง่า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพิมพร กองอุบล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายจิรศักดิ์ แขกพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเจนจิรา สลีวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิชุดา ลือจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทรกัลยา เหนียงคง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุทธิษา จันเขียน

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
นางสาวนัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุรัสวดี กลิ่นชั้น

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชลนที รอดสว่าง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวโยษิตา ฐิติวัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายปราชญ์ปฐม สายพฤกษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอภิสิทธิ์ สนองค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาสุนิสา ปานสอาด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายธนดน พัฒนะโภไคย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวธีราพร อินต๊ะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรวี ลี้เกษร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรญาณี วิไลวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจิตรลดา จันทศิลา

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายปวิตร คตโคตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกุลธิดา สุขมาก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวลักษณ์นาถ ไชยทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิไลพร วงศ์กรวรศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรรณิภา บรรลังก์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นาวสาวสุคนธ์ทิพย์ จิตโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเดชาคม ยงยืน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มจัดการความรู้และพัฒนามาตรฐานวิชาการ
นางสาวกชพร วรรณพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางศิรินภา จิตติมณี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวเบญจมาศ นาคราช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ