กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย
นายแพทย์ไผท สิงห์คำ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางเกษร จารุจินดา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายมนัสทวี เสมวงศ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร

พนักงานธุรการ ส.3

นางสาวอารีรัตน์ มีลาภ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจรินยา ทับทอง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวชณมาต รุ่งแจ้ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชุติมา กาญจนังกูร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสาภิญา รอดวงษ์

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มนวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
แพทย์หญิงพัชรินทร์ ตันติวรวิทย์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรชนก บรรดาศักดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา ศรีภารา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัทรกัลยา เหนียงคง

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
นางสาวนัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีศิริพร ประนมพนธ์

หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวโยษิตา ฐิติวัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายปราชญ์ปฐม สายพฤกษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอภิสิทธิ์ สนองค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายธนดน พัฒนะโภไคย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวธีราพร อินต๊ะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิตรลดา จันทศิลา

นักวิชาการสาธารณสุข

นายภานุกร รักกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุข

นายปิติภัทร รามทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
นางสาวสุรัสวดี กลิ่นชั้น

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาสุนิสา ปานสอาด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรวี ลี้เกษร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรญาณี วิไลวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวกัญญาณัฐ บุญเข็ม

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายปวิตร คตโคตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวลักษณ์นาถ ไชยทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิไลพร วงศ์กรวรศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวบงกชรัตน์ ถ้ำทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุทามาศ ขุนเอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวละไม สินโพธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจมาศ แสนสีดา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวีระยุทธ อุทัยกัน

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายกมล สมใคร้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายทศพล อดทน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มจัดการความรู้และพัฒนามาตรฐานวิชาการ
นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเจนจิรา สลีวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุทธิษา จันเขียน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวกชพร วรรณพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธัญญาวรรณ ชาติชนะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ