กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย
นายแพทย์ไผท สิงห์คำ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางเกษร จารุจินดา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร

พนักงานธุรการ ส.3

นางสาวจรินยา ทับทอง

นักวิชาการพัสดุ

นายมนัสทวี เสมวงศ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชุติมา กาญจนังกูร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอารีรัตน์ มีลาภ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายฐานวัฒน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มนวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
นางสาวกรรณิการ์ หมอนพังเทียน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวฉัตรทริกา สุขพัฒนาเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววาสินี ราชคมภ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา ศรีภารา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัทรกัลยา เหนียวคง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางวิรสุดา ทรัพย์ประสงค์

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
นางสาวนัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ประนมพนธ์

หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายปราชญ์ปฐม สายพฤกษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวโยษิตา ฐิติวัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอภิสิทธิ์ สนองค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธีราพร อินต๊ะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธัญญาวรรณ ชาติชนะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิตรลดา จันทศิลา

นักวิชาการสาธารณสุข

นายภานุกร รักกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุข

นายปิติภัทร รามทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
นางสาวสุรัสวดี กลิ่นชั้น

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอรวี ลี้เกษร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุนิสา ปานสอาด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกัญญาณัฐ บุญเข็ม

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวประภาดา จันทร์ค้อม

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายปวิตร คตโคตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอนัญญา นะรัมย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวละไม สินโพธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจมาศ แสนสีดา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวลักษณ์นาถ ไชยทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิไลพร วงศ์กรวรศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุทามาศ ขุนเอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอัครชัย เดชรักษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวีระยุทธ อุทัยกัน

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มจัดการความรู้และพัฒนามาตรฐานวิชาการ
นางสาวกัญณัฏฐ์ อุทุมพร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเจนจิรา สลีวงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกชพร วรรณพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญญาภา บุญถาวร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางวราภรณ์ ธรรมสอนบุญมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุทธิษา จันเขียน

นักวิชาการสาธารณสุข