กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

บริการให้คำปรึกษาตัวชี้วัดคำรับรอง

ผู้ให้คำปรึกษาจัดเก็บข้อมูล ระดับกรม : กองนวัตกรรมและวิจัย

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล E-mail โทรศัพท์
นางสาวบงกชรัตน์ ถ้ำทอง [email protected] 02 590 3175
น.ส.สุนิสา ปานสอาด [email protected] 06 2553 0068
นายปิติภัทร รามทอง [email protected] 06 2553 0068
นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ [email protected] 02 590 3253
นางสาวเจนจิรา สลีวงค์ [email protected] 02 590 3253
น.ส.กัญญาณัฐ เข็มเงิน [email protected] 06 2553 0068
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล E-mail โทรศัพท์
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ประนมพนธ์ [email protected] 02 590 3149
นายอภิสิทธิ์ สนองค์ [email protected] 02 590 3149
นายปิติภัทร รามทอง [email protected] 0 2590 3149
นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ [email protected] 0 2590 3253
นางสาวเจนจิรา สลีวงค์ [email protected] 0 2590 3253
นางสาวบงกชรัตน์ ถ้ำทอง [email protected] 0 2590 3175