กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

บริการให้คำปรึกษาตัวชี้วัดคำรับรอง

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ให้คำปรึกษาจัดเก็บข้อมูล ระดับกรม : กองนวัตกรรมและวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนางานวิจัย (Regular Research)
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล E-mail โทรศัพท์
นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน์ [email protected] 02 590 3175
น.ส.สุนิสา ปานสอาด [email protected] 02 590 3149
นายปิติภัทร รามทอง [email protected] 02 590 3149
นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ [email protected] 02 590 3253
นางสาวเจนจิรา สลีวงค์ [email protected] 02 590 3253
น.ส.กัญญาณัฐ เข็มเงิน [email protected] 02 590 3149
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R)
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล E-mail โทรศัพท์
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ประนมพนธ์ [email protected] 02 590 3149
นายอภิสิทธิ์ สนองค์ [email protected] 02 590 3149
นายปิติภัทร รามทอง [email protected] 0 2590 3149
นางสาวพรรณพร กะตะจิตต์ [email protected] 0 2590 3253
นางสาวเจนจิรา สลีวงค์ [email protected] 0 2590 3253
นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน์ [email protected] 0 2590 3175