กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อ

enlightenedทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ต่อ)

ชื่อทุน ช่วงเวลาการขอรับทุน กรอบการวิจัย ประเด็นวิจัยของ กรมฯ

การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมประจำปี 2565

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

บัดนี้ถึง 16 ส.ค. 64

 

สถานะ ปิดรับข้อเสนอโครงการ

 1. การวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานภายหลังสถานการณ์โควิด การฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจ
  เช่น การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน (Reskill) และพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะ เดิม (Upskill)
  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
 2. การดูแลสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย (Proactive Healthcare Platform)
 3. การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจ เช่น ด้านการคลัง ทรัพยากรทุนและแรงงาน เป็นต้น
 4. การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพและสนับสนุนให้
  เกิดความเข้มแข็งของธุรกิจภาคเกษตรและเกษตรกร รวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจน
  ความเหลื่อมล้ำ และ ยกระดับคุณภาพชีวิต การรักษาความสมดุล การพัฒนาระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

ประเด็นวิจัยของกรม ฯ ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของแหล่งทุน

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปี 2565

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

บัดนี้ถึง 16 ส.ค. 64

 

สถานะ ปิดรับข้อเสนอโครงการ

 1. การวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเพื่อรองรับและสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน ของประชากรทุกช่วงวัย
 2. การศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับสถานการณ์สังคมสูงอายุ
  เสริมสร้างขีดความสามารถให้กลไก และระบบการดูแลด้านสวัสดิการสังคมในระดับท้องถิ่น
 3.  การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการให้บริการ/
  สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกวัย
 4. การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุ เช่น การเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม
  สวัสดิการ การเงิน สุขภาพ ที่อยู่อาศัย รวมทั้ง การดำเนินชีวิต
  เพื่อสามารถดำรงชีวิตได้ในวัยเกษียณและมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
 5. การวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Community care)
  ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในพื้นที่เดิม (Aging In Place)
  (ระบบบริการที่เหมาะกับความรู้ความสามารถของ ผู้สูงอายุ/บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ)

ประเด็นวิจัยของกรม ฯ ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของแหล่งทุน

<< กลับหน้าหลัก  : หน้าถัดไป >>