กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายสุทัศน์ โชตนะพันธ์

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางนันท์นภัส วงษ์พิรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวสกุณา อยู่ดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวจิระณี คงเกิด

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกานต์พิชชา สุวบุตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสิริกร หาธรรมมี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววรางคณา แจ้งธรรมมา

นักจัดการงานทั่วไป

นางอัญชณา อ่อนละออ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางมยุรี ราชสีห์วรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุรัญญา วรรลยางกูร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางพัชรีย์ สานนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางขวัญใจ อินทร์จันทร์

แม่บ้าน บ 2

นางสาวอรณี ตระการภาสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกัญจน์ณมล ฤกธิ์ประวัติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายนิติ ศิริรัตน์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายทศพร บุตรสิงห์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุนทรี เครือฟ้า

นักจัดการงานทั่วไป

นางทรงสมร เสน่หา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายจักรี สุมา

พนักงานขับรถยนต์

นายนเรศ ศรีพิพัฒน์

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์
นางสาวกุลภัสสรณ์ ศิริมนัสสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจารุวรรณ ปิ่นมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวฐิติพร กันวิหค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ชนก คล้ายแย้ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นัฐวุธ แก้วสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรมภัสสร สายทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางสาวเขมฐิดา มงคล

นักวิชาการสาธารณสุข

นางธารินี ศรีแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

กลุ่มงบประมาณ
นางสาวมัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวดวงดาว ศรีนักราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นางสาวนันทิยา แตงเผือก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอัครพล บุญประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติพัฒน์ เลิศไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสิริรัตน์ ชิลนาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนรากร แตงไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มแผนปฏิบัติราชการ
นางสาวสกุณา อยู่ดี

หัวหน้ากลุ่มแผนปฏิบัติราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิดาภา น้อยอ่าง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจพร พุทธรรมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางวาสนา วัฒนไกรสิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิราวรรณ อรุณฤกษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกนกพร เตวะสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธัญญลักษณ์ สมจา

นักวิเคราะห์และแผน

กลุ่มติดตามและประเมินผล
นางสาวบุตษรา นาคลำภา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวประไพพรรณ แฟงชัยภูมิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชาญคณินท์ ธีระสูตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธิติมา หงคำเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนิติยา ประสิทธิ์อ้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุทธิดา ขุนไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมนิสรา มุ่งดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางสาวธัญรดี ศิลานุภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มยุทธศาสตร์
นายปุลวัฒน์ พุ่มเรือง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตุลวัฒน์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกัลยา กาบแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภูมิตะวัน ศรีโคตรจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายลัทธพล สังคสิน

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวเวสารัช สรรพอาษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวมินตรา สายพิมพ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศนิษา เจริญผล

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวภัทราภรณ์ เครือกุณา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายและประสานงานพิเศษ
นางนาถลดา ประสงค์ศรี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายและประสานงานพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ

นายนรินทร์ กรรณเทพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนริศรา บาหลัง

นักวิชาการสาธารณสุข