กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก "ปัญหาที่อยากแก้" "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ระดับพัฒนาคุณธรรม

ข้อ 4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ข้อ 5 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนงานที่กำหนด

ข้อ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  (DDC Good Guy 2567)

 

ระดับคุณธรรมต้นแบบ

ข้อ 7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมตวบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

ข้อ 8 การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ

ข้อ 9 การเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค