กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อ2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก "ปัญหาที่อยากแก้" "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ข้อ3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ระดับพัฒนาคุณธรรม

ข้อ4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ข้อ5 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนงานที่กำหนด

ข้อ5.1 กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2567

ข้อ6 การประกาศยกย่องเชิดชูบัคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  (DDC Good Guy 2567)

 

ระดับคุณธรรมต้นแบบ

 

ข้อ7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมตวบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค