กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

พันธกิจ

1. จัดทำและเสนอนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2. ประสานการจัดทำแผนงาน โครงการ และคำของบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
3. พัฒนาระบบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
4. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมยกระดับคุณภาพการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ