กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2565

        - รางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ปีงบประมาณ 2566

        - อยู่ระหว่างรอผลการประเมินองค์กรคุณธรรม

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

ปีงบประมาณ 2565

        - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2565

ปีงบประมาณ 2566

        - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566
ปีงบประมาณ 2567

       - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2567