กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค

◙ แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

◙ แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ระยะ 5 ปี

◙ แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรคประจำปี