กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. แผนปฏิบัติการสร้างสุขบุคลากร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (แผน) (Infogphic)