สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

ข้อมูลวิชาการ

ผลงานด้านวิชาการ

ผลงานวิชาการ ชื่อผู้เผยแพร่ วันที่

ผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาความแตกต่างของความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชากรไทยในแต่ละช่วงอายุ

นางสาวนิภาพร วันพิรุณ

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นางสาววิราพร สาทบางเคียน

 

ผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษารูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบภาษีของประชากรไทย

นายภาสกร ชาญจิราวดี

 

รายงานผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

ผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

Dashboard การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์