สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวชนกธิดา ศิริวัตร

รองผู้อำนวยการ

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายกมล จันทรา

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาววิราพร สาทบางเคียน

รองหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวแสงทัย สุภาพ

หัวหน้างานการเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายพิชานน จันทร์ทอง

หัวหน้างานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวชนมน คงเจริญจิต

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจิรภา ศรีสองเมือง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภัทรศมน จันทโชติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปภัฎชมน นารากรณ์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกัณญาภัค แก้วเกตุ

ปฏิบัติงานพัสดุ

นักจัดการงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ เผือกกันสี

ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไป

นายสุขุมพันธ์ ธรรมโสภณ

ปฏิบัติงานเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรุ่งณดี สำเนียงเสนาะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวุฒินันท์ อันทะหวา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวคิดตีญา รัตนโสภา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชุติกาญจน์ เลื่อมวิลัย

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ

นายวีรศักดิ์ วันปาน

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านขับรถ

นายกษณะ จันทโชติ

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวเสาวลักษณ์ เนคมานุรักษ์

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณัฐิกา ศรีรอด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวศิรประภา ขวัญเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนิภาพร วันพิรุณ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุภา เจริญศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายนราธร อุคำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธัญสรณ์ ยิ้มอยู่

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายโสธร จิตรังษี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายภทร นีละเสวี

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐฐินันท์ เทอดเกียรติ์บูรณะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชาคริต เกตุวัตร

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาวิชาการ
นางสาวอมรเรข ตั้งจิตร

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนภัสสร สอาด

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกนกอร งามนัก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ สุวรรณฤกษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวมณีรัตน์ ยินดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอภิชาติ โชติชูศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกัญญ์วรา เจนจรัสจินดา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอุษณีย์ บำรุงธรรม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปาลิตา รัตนโสภณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนากฎหมาย
นางสาวชนกธิดา ศิริวัตร

หัวหน้ากลุ่ม

นิติกรชำนาญการ

นางสาวกชมล หงษานุภรักษ์

รองหัวหน้ากลุ่ม

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววีณา ตันติสุขวัลกุล

นิติกรชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ อินณรงค์

นิติกร

นางสาวนฤมล เกิดโฉม

นิติกร

นางสาวณัฐกฤตา ตาบุดดา

นิติกร

นายสราวุฒิ เกิดจั่น

นิติกร

นางสาวกิติยาภรณ์ วรรณรักษ์

นิติกร

นางสาวกรรณิการ์ อินทรทัต

นิติกร

นางสาวศศิภา เกตุกราย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
นางสาวชนกธิดา ศิริวัตร

หัวหน้ากลุ่ม

นิติกรชำนาญการ

นายกิตติโรจน์ พิทักษ์

รองหัวหน้ากลุ่ม

นิติกร

นายวิสูตร์ ใจศิริ

นิติกร

นางสาวญาณิศา ทองงาม

นิติกร

นายเฉลิมพรรณ สุวรรณมณี

นิติกร

นายมนัสชัย อมรโรจน์วรวุฒิ

นิติกร

นางสาววนิดา บัวล้ำล้ำ

นิติกร

นางสาวพัชรามล แสงสว่าง

นิติกร

นายสายชล เสริมสุข

นิติกร

นายสุทัศน์ เบียนสันเทียะ

นิติกร

นางสาวน้ำฝน โพธิ์แก้ว

นิติกร

นายฉัตรชัย บุญประสม

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวชนากานต์ ป้องหลง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติพันธ์ จงเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณตวัน ใจบุญ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มภาคีเครื่อข่ายและสื่อสารสาธารณะ
นางสุธาทิพย์ ศรีหิรัญ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวพจนา จิตร์จำนงค์

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายภาสกร ชาญจิราวดี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอนุวัฒน์ ยิ่งผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐวรรณ ขุนบุญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศรัณย์รัฐ สุวรรณมาลี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนราทิพย์ กุลนา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวธิดารัตน์ สาลีวรรณ

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวบงกช ภูบังดาว

นักวิชาการเผยแพร่

นายนภัทธ์ ชูศรีนวล

นักวิชาการเผยแพร่

นายวัฒนา สุนทรา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุทธิดา เหมสมัน

พนักงานพิมพ์