สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

►  ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657
       คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคอ.
       
ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบ
       - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Together Against Corruption)"
       - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
       - ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
       
- รายชื่อผู้ร่วมลงนาม
       - ข่าวประชาสัมพันธ์

        
         

ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญ
       - การกำหนดเป้าหมายคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและกตัญญู 
       - ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบ

ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
       - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


►  ระดับพัฒนาคุณธรรม

ข้อ 4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
       - รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
       - รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ข้อ 5 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนด
       - เอกสารประกอบการประชุม
       - ประมวลภาพกิจกรรม (Infographic)

(5.1) กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
       - เอกสารประกอบการประชุม
       - ประมวลภาพกิจกรรม  (Infographic)

ข้อ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy 2567)
       - ประมวลภาพกิจกรรม  (Infographic)


►  ระดับคุณธรรมต้นแบบ

ข้อ 7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)
       - รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)
       - รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

(7.1) บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
       - 

ข้อ 8 การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ
       - พาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint)
       - วิดิทัศน์

ข้อ 9 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ
       - Facebook
       - Twitter
       - Youtube
       - Line