สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

►  ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657
       ♦ ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบ
       ♦ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Together Against Corruption)"
       ♦ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
       ♦ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
       ♦ ข่าวประชาสัมพันธ์
       
♦ รายชื่อผู้ร่วมลงนาม

ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญ
       ♦ การกำหนดเป้าหมายคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและกตัญญู 
       ♦ รายชื่อผู้ร่วมลงนาม

ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
       ♦ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
       
♦ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สคอ.

►  ระดับพัฒนาคุณธรรม

ข้อ 4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
       ♦ รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
       ♦ รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ข้อ 5 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนด
       ♦ เอกสารประกอบการประชุม
       ♦ ประมวลภาพกิจกรรม (Infographic)

(5.1) กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
       ♦ สรุปการดําเนินงานถอดบทเรียนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สคอ.
       
♦ ถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
      ♦ ประมวลภาพกิจกรรม (Infographic)
     
ข้อ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy 2567)
       ♦ บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 2567
     
       ♦ บุคลากรดีเด่นกรมควบคุมโรค 2567
       ♦ มีการประชาสัมพันธ์การประกาศยกย่องผ่านสื่อ เช่น Line Facebook Website

►  ระดับคุณธรรมต้นแบบ

ข้อ 7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)
       ♦ รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)
       ♦ รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

(7.1) บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
       ♦
 

ข้อ 8 การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ
        การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ.
        วิดิทัศน์
       
♦ ถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

ข้อ 9 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ
       ♦ ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม
       
 Facebook

        Youtube
        Tiktok
        Line

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"
      
♦ พิธีประกาศเจตนารมณ์ สคอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
       ♦ สคอ.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
       ♦ สคอ.ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
       ♦ สคอ.จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมตามเทศกาลและประเพณีที่ดีงามของไทย ครั้งที่ 1/2567 เพื่อทำบุญสำนักงานฯ ครบรอบ 16 ปี
       ♦ สคอ.ชื่นชมคนดี (น.ส.สุธาทิพย์ ศรีหิรัญ)
       ♦ สคอ.ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) รณรงค์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ"
       ♦ สคอ.ธรรมะ แบ่งปัน ความสุข
       ♦ สคอ.ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์