สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช

ผู้อำนวยการ

บริหารทั่วไป
นางโสภิท เลิศปีติภัทร

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นายจิรวัฒน์ สังข์คง

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวแสงทัย สุภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายพิชานน จันทร์ทอง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววชิรา บุญแสนไชย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจิรภา ศรีสองเมือง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกัณญาภัค แก้วเกตุ

นักจัดการงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ เผือกกันสี

นักจัดการงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญวรรณ ฉางแก้ว

นักวิชาการพัสดุ

นายสุขุมพันธ์ ธรรมโสภณ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรุ่งณดี สำเนียงเสนาะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสุปัญญา ศักดิ์ทองจีน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายกษณะ จันทโชติ

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒินันท์ อันทะหวา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนิชาภา สุขสำราญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวีรศักดิ์ วันปาน

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจุฑามาศ ทองคำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์

รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่ม

รักษาการนักวิชาการสาธารสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวศิรประภา ขวัญเมือง

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ เนคมานุรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวณัฐิกา ศรีรอด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวนิภาพร วันพิรุณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุภา เจริญศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศุภลักษณ์ เกิดมั่น

นักทรัพยากรบุคคล

นายเอกชาติ ทองเปลี่ยน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวณัฐฐินันท์ เทอดเกียรติ์บูรณะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.โท

นายประชารัฐ สัตถาผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.โท

นางสาวชุติกาญจน์ เต็มกันทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุวธิดา จงเจริญ

นักวิเคราะห์ข้อมูลฯ

นางสาวณัฐกมล นุ่มมีชัย

เจ้าหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล

พัฒนาวิชาการ
นางสุประภา จักษุดุลย์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางเมตตา คำพิบูลย์

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอมรเรข ตั้งจิตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวรุ่งทิวา อ่อนศิลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกนกอร งามนัก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ สุวรรณฤกษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวมณีรัตน์ ยินดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฏฐธิดา สุขใหญ่

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอภิชาติ โชติชูศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พัฒนากฎหมาย
นายพงศ์ธร ชาติพิทักษ์

รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาวกชมล หงษานุภรักษ์

รองหัวหน้ากลุ่ม

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ อินณรงค์

นิติกร

นางสาวนฤมล เกิดโฉม

นิติกร

นางสาวณัฐกฤตา ตาบุดดา

นิติกร

นายสราวุฒิ เกิดจั่น

นิติกร

นางสาวปณิชา เครือก้อน

นิติกร

นางสาวกรรณิการ์ อินทรทัต

นิติกร

นางสาวศศิภา เกตุกราย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.โท

เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
นางสาวชนกธิดา ศิริวัตร

หัวหน้ากลุ่ม

นิติกรชำนาญการ

นางสาววีณา ตันติสุขวัลกุล

รองหัวหน้ากลุ่ม

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวนฤมล คำสอน

นิติกร

นายนามบัญญัติ มะโรตระกูล

นิติกร

นายณัฐปกรณ์ จินาย

นิติกร

นางสาวจุฑาธิป ยินดีรักษ์

นิติกร

นางสาววนิดา บัวล้ำล้ำ

นิติกร

นางสาวศิริพร จักขุรักษ์

นิติกร

นายสายชล เสริมสุข

นิติกร

นายณัฐพงษ์ วิทยานุเคราะห์

นิติกร

นางสาวชภัทรพร รองเดช

นิติกร

นางสาวนฤมล สุขกา

นิติกร

นางสาวพิสินี ดีประเสริฐ

นิติกร

นายศุภกฤต ตั้งรัตนพิบูลย์

นิติกร

นางสาวนิภาพรรณ ยุทธนาโยธิน

นิติกร

นางสาวพัชรามล แสงสว่าง

นิติกร

นายฉัตรชัย บุญประสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกิตติพันธ์ จงเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชนากานต์ ป้องหลง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณตวัน ใจบุญ

เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล

ภาคีเครื่อข่ายและสื่อสารสาธารณะ
นางสุธาทิพย์ ศรีหิรัญ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศิริพงษ์ โคตรบรรเทา

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอนุวัฒน์ ยิ่งผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพจนา จิตร์จำนงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพิชญา บุญวิทย์

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวจริยา พึ่งวงษ์ญาติ

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐวรรณ ขุนบุญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุทธิดา เหมสมัน

พนักงานพิมพ์

นางสาวสิรยากร แจ้งกำพี้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุวิมล ทองจำรัส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนภัทธ์ ชูศรีนวล

นักวิชาการเผยแพร่

นายวัฒนา สุนทรา

นักจัดการงานทั่วไป