สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

- ปีงบประมาณ 2554 - 2567

ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

- ปีงบประมาณ 2566

- ปีงบประมาณ 2567