สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

ติดต่อเรา

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

The Office of Disease Prevention and Control 10, Ubon Ratchathani.

220 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045 255 934, 045 243 235,
อีเมล [email protected]