สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิชาการ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชนภายในปี 2580”