สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image
วิสัยทัศน์

ประชาชนเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากลภายในปี 2570